Kỹ năng quan trọng nhất

Trước khi qua đời ở tuổi 39, Blaise Pascal đã có những đóng góp lớn cho vật lý và toán học, đáng chú ý nhất là ở các lĩnh vực chất lỏng, hình học, và xác suất. Nhưng những ảnh hưởng của ông còn vượt ra khỏi lĩnh vực khoa học tự nhiên. Rất nhiều lĩnh vực được đánh giá là đang dẫn đầu trong ngành khoa học xã hội ngày nay được phát triển từ nền móng do ông đặt ra.
Read More

Logistic Regression

Logistic Regression is a model using for classification problems. Although “regression” in its name but logistic regression uses mostly for classification problems, especially binary classification.

Read More